ساختار سازمانی کنفرانس

درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >

رئیس دائمی کنفرانس
دکتر سید مجتبی عطاردی
رئیس اولین کنفرانس
دکتر فتح اله امی
دبیر کنفرانس
دکتر پیمان علی پرست
دبیر علمی
دکتر اسماعیل نجفی اقدم
دبیر اجرایی
دکتر محمود نوغانی