اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

The 1st Iranian Conference on Microelectronics

 
        |     05:28 - 1400/11/06  
 
توافق نامه ثبت نام
الزامات اخلاقی نگارش مقاله  در کنفرانس  میکروالکترونیک  ایران

نویسنده ارسال کننده مقاله باید متعهد شود که :
 
۱- مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی ایشان (و همکاران) بوده و در مواردی که از دستاوردهای تحقیقاتی دیگران استفاده شده مطابق ضوابط و رویه معمول، مشخصات منابع مورد استفاده درج شده است.

۲-  مقاله ارسالی (و یا ترجمه آن) و یا مقاله‌ای با همپوشانی قابل توجه با این مقاله قبلاً در هیچ مجله و یا کنفرانسی ارائه نشده و به طور همزمان نیز در حال ارزیابی براي مجله یا کنفرانس دیگري نیست.

۳- همه نویسندگان مقاله از کلیه محتویات علمی و نیز ترتیب قرارگیری نام و مشخصات و وابستگی شغلی خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.

چنانچه در هر زمان خلاف موارد فوق و یا بروز هرگونه تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با این مقاله اثبات شود، عواقب ناشی از آن متوجه ایشان است و دبیرخانه کنفرانس مجاز است با ایشان (و همکاران) مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
مضامین تخلف از منشور آکادمیک را می‎توانید با جزئیات بیشتر  در وبسایت IEEE و لینک های زیر بیابید: